0

تومان۱۰,۰۰۰

ناپیوستگی و تغییرات سطح آب دریاها

Unconformity and changes in sea level

تومان۱۰,۰۰۰

ناپیوستگی و تغییرات سطح آب دریاها

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله ناپیوستگی‌ها و تغییرات سطح آب دریاها برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  تعریف ناپیوستگی

  مقدمه و ارائه تعریف ناپیوستگی

 • 2

  انواع ناپیوستگی

  ناپیوستگی زاویه‌ای / ناپیوستگی موازی / ناپیوستگی آذرین پی / ناپیوستگی موازی بدون سطح فرسایشی

 • 3

  طرز تشخیص ناپیوستگی

  قرار گرفتن سنگ‌های رسوبی بر روی آذرین / قرار گرفتن سنگ‌های رسوبی بر روی سنگ‌های دگرگونی / قطع‌شدگی ناگهانی در ساختمان زمین‌شناسی / وجود سطح فرسایشی / دیرینه‌شناسی

 • 4

  پیشروی و پسروی دریا

  مقدمه / پیشروی دریا / پسروی دریا

ناپیوستگی و تغییرات سطح آب دریاها

disconformity and changes in sea level

تومان۱۰,۰۰۰

ناپیوستگی و تغییرات سطح آب دریاها

درباره این محصول بیشتر بدانید

مقاله ناپیوستگی و تغییرات سطح آب دریاها برگرفته از منابع معتبر مانند کتاب زمین‌شناسی تاریخی اثر محمد داستان‌پور و همچنین فایل تدریسی دکتر علی لطفی‌بخش (هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی) است. 

تیم ما همچنان در تلاش است فایل مورد نظر را تکمیل‌تر کند و به صورت آپدیت‌هایی موثر در اختیار کاربران گرامی قرار دهد.

در این راه هرگونه پیشنهاد و انتقاد را از اساتید و دوستداران علم زمین با جان و دل پذیرا هستیم.

در این مقاله چه موضوعاتی مطالعه می‌شود

 • 1

  تعریف ناپیوستگی

  مقدمه و ارائه تعریف ناپیوستگی

 • 2

  انواع ناپیوستگی

  ناپیوستگی زاویه‌ای / ناپیوستگی موازی / ناپیوستگی آذرین پی / ناپیوستگی موازی بدون سطح فرسایشی

 • 3

  طرز تشخیص ناپیوستگی

  قرار گرفتن سنگ‌های رسوبی بر روی آذرین / قرار گرفتن سنگ‌های رسوبی بر روی سنگ‌های دگرگونی / قطع‌شدگی ناگهانی در ساختمان زمین‌شناسی / وجود سطح فرسایشی / دیرینه‌شناسی

 • 4

  پیشروی و پسروی دریا

  مقدمه / پیشروی دریا / پسروی دریا